http://www.wildlifeenature.comHome page

GGalleria Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Galleria Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)